دستگاه وزنه افتان

جدول 1: مشخصات وزنه های دستگاه سقوط وزنه (Genç, 2004)

وزنه ثابت اصلی

870/5 کیلوگرم

وزنه های سربی

690/11، 550/10، 300/9، 421/4 کیلوگرم

وزنه های استیل

429/1، 11، 5/4 کیلوگرم

 

پس از آماده سازی نمونه، برای محاسبه سطح انرژی شکست، جرم متوسط ذرات تعیین می شود. در مرحله بعد، ارتفاع و وزنه مناسب برای دستیابی به سطوح انرژی مخصوص خردایش در هر بخش اندازه، محاسبه می شود. انرژی ضربه ای تأمین شده توسط وزنه صفحه ای شکل، از معادله ای که توسط Napiermunn et al. در سال 1996 ارائه شد، محاسبه می گردد.

 

به طوریکه:

Ei: انرژی شکست ضربه ای (s2/m2 kg)

md: جرم وزنه افتان اصلی (kg)

hi: ارتفاع اولیه سقوط وزنه (m)

hf: ارتفاع نهایی سقوط وزنه (m)

 

 

 

 Ecs: انرژی مخصوص خردایش (t/kWh)

mp: میانگین جرم ذرات (g)

روش آزمایش سقوط وزنه، روشی عملی و مفید در تعیین مقاومت های فشاری مواد مختلف در بخش اندازه های مشخص است و نتایج حاصل از آن در مدلسازی ریاضی آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن کاربرد فراوان دارد.

انواع مختلفی از دستگاه های آزمایش سقوط وزنه در طول سالیان متمادی توسط افراد مختلف، بررسی و ساخته شده است. در یک دستگاه سقوط وزنه معمولی، یک ذره بین دو سطح سخت در معرض شکست قرار می گیرد که این وزنه ممکن است یک گلوله یا یک صفحه استیل باشد. نارایانان در سال 1985 برای تعیین مشخصات کالکوپیریت و کانسنگ سرب و روی، با اندازه 5/9 (mm) و 36/2 (mm)، از وزنه گلوله ای شکل در دستگاه سقوط وزنه استفاده نمود. همچنین آندرسون در سال 1988 و من در سال 2000 برای مطالعه مشخصات قطعات 8 میلی متری کانسنگ از دستگاه سقوط وزنه JKMRC استفاده نمودند.

 همانگونه که گفته شد، نوعی از دستگاه های سقوط وزنه توسط مرکز تحقیقات کانی شناسی Jullius Kruttschnitt، که به اختصار دستگاه سقوط وزنه JK نامیده می شود، ساخته شده است. روشی که توسط این مرکز تحقیقاتی به کار گرفته می شود، به عنوان استاندارد صنعتی در تعیین خصوصیات کانسنگ خرد شونده در شرایط آسیاهای خود شکن و نیمه خود شکن به کار می رود(Genç, 2004). شرح کامل نحوه انجام آزمایش، کاربرد و سایر اطلاعات مربوط به این روش آزمایش، در یادداشت آینده ارائه می‌شود.

 

 

 

/ 0 نظر / 325 بازدید