مجتمع معدنی چادرملو ۶

زمین شناسی کانسار آهن چادرملو

بر طبق مطالعات انجام شده و با توجه به نقشه های زمین شناسی موجود کانسار آهن چادرملو از دو توده شمالی و جنوبی تشکیل شده است. همچنین توده های پراکنده معدنی در ابعاد کوچکتر در شمال توده شمالی و جنوب شرقی توده جنوبی در نزدیکی کانسار قرار دارد.

توده شمالی که بزرگترین توده معدنی ست، حدود 80 درصد کل ذخیره را دربر می گیرد. ژرفای عمودی توده معدنی تا 410 متر و بزرگترین ژرفای حائل چاههای حفاری بالغ بر 490 متر می شود. این توده از سه توده تشکیل شده است که به صورت استوانه قائم به ضخامتی معادل حداقل 300 متر و حداکثر 410 متر قرار داشته و همچنین می توان پنداشت که توده معدنی دودکشی را در بخش شکاف حلقوی پیدا کرده است. توده جنوبی می تواند سنگ آهن از فشار گدازه ای تلقی شود و در قسمت شکاف حلقوی جریان یافته است. بررسی های آماری نشان می دهد که سنگ در برگیرنده مواد معدنی (ریولیت) دارای حداکثر 7% آهن بوده در حالیکه سنگ محتوی آهن حداکثر 61% آهن دارد. این پدیده مبین آن است که دو توده مذاب که قابلیت ترکیب شدن با یکدیگر را دارند از جهت جنبه های زمین شناسی به یکدیگر رسیده اند.

توده شمالی طولی معادل 900 متر و عرضی برابر 300 متر داشته است. شیب آن به سمت شرق و شمال شرق با زاویه 40 تا 60 درجه است و قسمت مرکزی توده شمالی را سنگهای درونگیر (آذرین) فراگرفته است.

در قسمت جنوبی توده آهکی مارنی دیده می شود که با توده معدنی کنتاکت دارد. توده معدنی به وسیله دایک های گرانیتی ریزدانه و دیوریت ریزدانه متحمل شکستگی شده و دایک های فوق با شیبی معادل 15 تا 45 درجه اغلب با شکستگی های کانسار تطابق دارند. ضخامت آنها بین 1 تا 20 متر در نوسان و تعدادشان در توده شمالی بیشتر از توده جنوبی ست.

توده جنوبی با فاصله نزدیک به 300-200 از مواد عاری از ماده معدنی از توده شمالی منفک شده است. مطالعه ریخت شناسی توده جنوبی نشان می دهد که طول و عرض توده به ترتیب 800 و  300 متر بوده و ژرفای آن کمتر از توده شمالی و حدود 150 متر است. شیب لایه سنگ معدنی در قسمت بیرون زده به طرف شرق و تحت زاویه 35 الی 40 درجه بوده و سپس به سمت غرب گرایش می یابد. در بخش غربی شیب سطح زمین به سمت غرب و سپس به سمت شرق متمایل می شود. این توده در قسمت جنوبی جابجایی زیادی را تحمل کرده است و ضخامت لایه آهن دار به طور ناگهانی کم و تدریجا ضخامت آن به سمت جنوب غربی کاهش می یابد.

در قسمت شمالی، توده شمالی احتمالا گسل بزرگ که جهت آن شرقی غربی بوده باعث جابجایی کانسار به طرف پایین و شرق کانسار شده است. در دشت شمالی به فاصله تقریبی 1 کیلومتر از کانسار وجود یک آنومالی در زیر زمین به وسیله مطالعات منیتومتری و گراویمتری مسجل شده است.

فرم و حجم توده های معدنی شمالی و جنوبی چادرملو با استفاده از برداشت های ژئوفیزیکی، زمین شناسی و عملیات حفاری مشخص و ذخایر آنها محاسبه گردیده است. کل ذخیره چادرملو بر اساس اکتشافات تفصیلی 1979 حدود 399 میلیون تن برآورد شده است.

/ 1 نظر / 43 بازدید
محمد

پس چرا عکسی از معدن و کارخانه نمی ذارين؟