مجتمع معدنی چادرملو ۵

ادامه زمين شناسی منطقه چادرملو

سری شيستهای دگرگونی به رنگهای خاکستری تيره و خاکستری مايل به قهوه ای تظاهر می کنند که عمدتا در بخش های جنوب و جنوب شرقی کانسار از گسترش چشمگيری برخوردارند. شيست های مذکور دارای شيستوزيته بوده و به راحتی با ضربه چکش به صورت ورقه های کم و بيش نازک در می آيند. درون اين شيستها کانی های بيوتيتی و سرسيتس به وفور ديده می شوند. هم چنين می توان ناظر حضور کانی های گرونا و آفيبول بود.

مجموعه فوق با مجموعه ديوريتی در قسمت زيرين کنتاکت داشته و هيچ گونه پديده دگرگونی ناشی از تاثير تشکيلات مذکور که روی شيستها باشد، مشاهده نمی شود. کنتاکت بين دو مجموعه حالت تقريبا مستقيم دارد. سری شيستهای دگرگون شده احتمالا به اينفرا کامبرين مربوط است. شيب آنها به سمت جنوب با زاويه ۴۰ درجه است. سنگهای آذين نفوذی اکثرا متعلق به خانواده گابرو، ريوليت، ديوريت می باشند. اين خانواده زير لايه های شيست جايگزين و به صورت رخنمونهای مشخص و بزرگ در قسمتهای شرقی و غربی و مرکزی منطقه چادرملو پراکنده و از وسعت زيادی برخوردار می باشند.

توده گابرو ديوريتی را می توان به عنوان سنگ مادر کانسار آهن چادرملو به حساب آورد که تشکيلات فوق در زير کانسار گسترش داشته و توده معدنی در زير آن قرار گرفته است.

سنگهای فوق الذکر با چشم غير مسلح به رنگهای خاکستری تيره و سبز متمايل به خاکستری قابل رويت بوده و اندازه دانههای آنها متوسط و پورفيری است. کانی های تشکيل دهنده سنگ بيشتر از نوع پلاژيوکلاز آندزين و اکتينوليت می باشد. کانی های ثانويه مانند کوارتز، مگنتيت و پيريت نيز در داخل مجموعه وجود دارد. سنگهای گرانيتی پس از مجموعه سنگهای ديوريتی واجد اهميت هستند. اين سنگها به رنگهای صورتی روشن يا زرد مايل به قهوه ای ديده می شوند که گسترش بيشتری در قسمت غربی کانسار داشته اند و توده های ديوريتی را قطع کرده و بدين لحاظ احتمالا جوانترين سنگهای نفوذی منطقه به شمار می روند. از نظر زمين شنناسی چاههای حفاری شده در سنگهای گرانيتی اهميت زيادی دارند. توده گرانيتی در حفاری چاهها اغلب بعد از سنگهای ديوريتی در زير آهن مشاهده می شوند. از اين نظر در مواقع حفاری آنها را می توان به عنوان طبقه داخلی جهت پايان تشکيلات آهن دار به شمار آورد و اين موضوع را در کل منطقه تعميم داد.

/ 1 نظر / 28 بازدید
حسين رحيمائی

سلام . من يک مقدار گرفتار بودم هم دير مطلب نوشتم هم به شما سر نزدم . از اين به بعد اگه باز مشکلی پيش نياد زودتر مطلب می دهم...