مجتمع معدنی چادرملو ۴

زمين شناسی منطقه چادرملو

سلسله کوههای جنوب و جنوب غربی منطقه چادرملو بلندترين نقاط کوهستانی آن ناحيه بوده و سنگهای متشکله آن از نوع گرانيت و گرانيت های دانه ريزند. سن اين کوهها را آلمانها همزمان گرانيت ناريگان حدس زده اند. ولی مطالعات انجام شده دقت سنی آنها را به زمان اينفرا کانبرين می رساند. قسمتهای شرقی سلسله کوههای گرانيتی مجاور کانسار آهن چادرملو را های دگرگونی از نوع شيست های گرونا دار فرا گرفته است. از آنجاييکه تا کنون هيچ گونه فسيلی از اين ناحيه به دست نيامده، درباره سن دقيق اين سنگها اظهار نظر نمی توان کرد.

سنگهای ميکرو گرانيتی تا نزديکی توده های معدنی گسترش دارند. در اين ناحيه سنگهای دگرگونی و آذرين توسط دايک های بازيک نظير آمفيبوليت ها قطع می شوند و به همين علت از سنگهای قطع شده جوانتر می باشند. به دليل فعاليت های تکتونيکی که نتيجه آن ايجاد گسل های زيادی ست کيفيت زمين شناسی منطقه بسيار پيچيده است. به همين دليل تشکيلات زمين شناسی منطقه سبب پيدايش سنگهای گوناگون و درهم شده است. بخش اعظم تشکيلات فوق را سنگهای آذرين نفوذی و نيمه ژرفا (ساب ولکانيک)‌می سازند. سنگهای عمده رويت شده در اين ناحيه عبارتند از: ديوريت، گابرو، دياباز، گرانيت پورفيری، کوارتز پورفيری،شيستهای دگرگون شده و آهکهای مارنی.

ادامه دارد ...

/ 0 نظر / 15 بازدید