کمی هم از مس بگوييم :

مس در ساختمان بلورين 250 كاني مي نشيند . ولي تنها شماري اندك از آنها از نظر اقتصادي اهميت دارند . در اين ميان ، كاني هايي مانند :كالكوپيريت ، كالكوسيت ، كولين ، بورنيت ، مس طبيعي ، مالاكيت و آزوريت ، فراوانترين كاني هاي اصلي مس هستند . در فرآيند پيدايش ، اكسيداسيون و انباشتگي دوباره مس ، كاني هاي مس نظم خاصي مي گيرند . به گونه اي كه وجود يك كاني مي تواند مبين وقوع يكي از پديده ها در زون خاص باشد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كاني هاي زون هيپوژن شامل : كالكوپيريت ، بورنيت ، تترا‍ئدريت ، بورتونيت و انارژيت كه عوامل دروني و فشار و دما سبب پيدايش انها مي شوند .

كاني هاي زون سوپرژن از محلولهاي حاصل از شستشوي كاني هاي هيپوژن ، بدست مي آيند . اين كانيها عبارتند از : كالكوسيت ، كوليت و بورنيت .

كانيهاي زون اكسيدي بر اثر اكسيداسيون كانيهاي زون هيپوژن و زون سوپرژن به وجود مي آيند . اين كانيها عبارتند از : مالاكيت ، آزوريت ، كوپريت ، تنوريت ، مس طبيعي ، كريزوكولا .

بنابر اين بخي از كانيها مي توانند هم به زون هيپوژن و هم به زون سوپرژن تعلق داشته باشند . مانند : كالكوسيت و بورنيت .

 

از توجه شما متشكريم .

/ 0 نظر / 31 بازدید